Menu

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • Website: het volledige internetdomein golflcubmiddenbrabant.nl met alle daaraan verbonden rechten, gegevens, informatie, database, media, directories, subdirectories, bestanden (van welk formaat dan ook) en email-voorzieningen.
 • Golfclub: De vereniging Golfclub Midden-Brabant, vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. De golfclub is houder van de aan deze website verbonden rechten, met uitzondering van de onderliggende programmeercode (html, css, javascript, php, sql).
 • Lid: Elke natuurlijke persoon die statutair en reglementair een lidmaatschap heeft aangegaan met de golfclub.
 • Webmaster: De natuurlijke persoon en/of personen die de website in technische zin vormgeven, realiseren en onderhouden. De taken van de webmaster worden momenteel op vrijwillige basis uitgevoerd. De webmaster is houder van de auteursrechten die rusten op de onderliggende programmeercode (html, css, javascript, php, sql).
 • Deze disclaimer is van toepassing op de volledige website, al dan niet met expliciete verwijzing. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de golfclub.
 • Voor zover het maken van kopieën uit deze website is toegestaan op grond van de auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen via de stichting Reprorecht.
 • De golfclub behoudt zich het recht voor om (delen van) de website of bepaalde diensten exclusief aan te bieden aan haar leden. Die informatie zal alsdan alleen via een gecodeerd wachtwoord toegankelijk zijn. De golfclub behoudt zich het recht voor om de toegang tot (delen van) de website of tot bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden te ontzeggen. In dat opzicht kan de golfclub het gebruik van de website monitoren.
 • De golfclub (inhoud) én de webmaster (vormgeving, realisatie) hebben met betrekking tot deze website wél een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting. Bij de samenstelling van deze website wordt de grootste zorgvuldigheid betracht zowel qua informatievoorziening als qua persoonsgegevens.
 • De informatie op deze website wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het is niet uit te sluiten dat de aangeboden informatie verouderd, niet meer juist of niet meer volledig is.
 • Wijzigingen aan of beëindiging van (een deel van) deze website worden zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd.
 • Aan de via deze website aangeboden informatie, in welke vorm dan ook, kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De golfclub én de webmaster aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
 • schade of andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dan wel naar aanleiding van deze website, noch voor de eventuele onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 • het ononderbroken functioneren van deze website dan wel schade of andere gevolgen van virussen of spam die al dan niet aantoonbaar via de website of de daaraan verbonden email-voorzieningen zijn verspreid;
 • informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden;
 • ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan noch voor schade of andere gevolgend die daar uit voortvloeien, zoals maar niet beperkt tot inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord;
 • de gevolgen van het gebruik van internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en waartoe via deze website toegang wordt geboden.

Aan deze website is de grootste zorg besteed. Neemt niet weg dat we graag uw reactie horen.  Stuur uw tips, suggesties, opmerkingen of alsnog gevonden vergissingen naar de webmaster, waarvoor dank.

Onze sponsoren

Golfbaan Midden-Brabant op Leadingcourses.com
Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca